%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8
%2525D0%2525B7%2525D0%2525B5%2525D0%2525
%2525D1%252582%2525D0%2525BE%2525D0%2525

יצרן ונציגיו אינם מציבים את טודיקאמפ כטיפול רפואי, וממליצים לפנות לרופאים מורשים לקבלת טיפול רפואי.​

נציגי היצרן אינם אחראיים לתוצאות השימוש בתכשיר: אנו מציעים מידע מיצרן, ואתם מחליטים מה לעשות אתו ואיך לפרש אותו.

מוצר ללא התוויה רפואית מאושרת,

השפעתו לא מוכחת מדעית.
יש להיוועץ ברופא או ברוקח טרם השימוש במוצר ובמידה שסימני המחלה אינם עוברים

או מוחמרים.